call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
ĐỐI TÁC ĐĂNG KÝ

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

ĐỐI TÁC My Account

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

Đặc tính của Chênh lệch

Tại Swiss Markets, chúng tôi hiện cung cấp hai loại tài khoản riêng biệt: Tài khoản STP Truyền thống và Tài khoản STP có Chênh lệch thô, mà cả hai loại tài khoản này đi theo mô hình xử lý điện thanh toán xuyên suốt (STP).

Loại

Tiền điện tử

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Size of 1 Lot/Units per 1 lot

Tick value

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Margin Requrement

Commision USD

Cryptos BTCUSD 20000 -100 -100 1 0.01 0.01 1 20% 0
Cryptos BTCEUR 20000 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 20% 0
Cryptos ETHUSD 2800 -100 -100 1 0.01 0.01 1 20% 0
Cryptos ETHEUR 2800 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 20% 0
Cryptos LTCUSD 1200 -100 -100 1 0.01 0.01 1 20% 0
Cryptos LTCEUR 1200 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 20% 0

Loại

Tiền điện tử

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Size of 1 Lot/Units per 1 lot

Tick value

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Margin Requrement

Commision USD

Cryptos BTCUSD 20000 -100 -100 1 0.01 0.01 1 20% 0
Cryptos BTCEUR 20000 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 20% 0
Cryptos ETHUSD 2800 -100 -100 1 0.01 0.01 1 20% 0
Cryptos ETHEUR 2800 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 20% 0
Cryptos LTCUSD 1200 -100 -100 1 0.01 0.01 1 20% 0
Cryptos LTCEUR 1200 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 20% 0

Loại

Tiền điện tử

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Size of 1 Lot/Units per 1 lot

Tick value

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Margin Requrement

Commision USD

Cryptos BTCUSD 20000 -100 -100 1 0.01 0.01 1 20% 0
Cryptos BTCEUR 20000 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 20% 0
Cryptos ETHUSD 2800 -100 -100 1 0.01 0.01 1 20% 0
Cryptos ETHEUR 2800 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 20% 0
Cryptos LTCUSD 1200 -100 -100 1 0.01 0.01 1 20% 0
Cryptos LTCEUR 1200 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 20% 0

Loại

Tiền điện tử

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Size of 1 Lot/Units per 1 lot

Tick value

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Margin Requrement

Commision USD

Cryptos BTCUSD 20000 -100 -100 1 0.01 0.01 1 20% 0
Cryptos BTCEUR 20000 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 20% 0
Cryptos ETHUSD 2800 -100 -100 1 0.01 0.01 1 20% 0
Cryptos ETHEUR 2800 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 20% 0
Cryptos LTCUSD 1200 -100 -100 1 0.01 0.01 1 20% 0
Cryptos LTCEUR 1200 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 20% 0

Loại

Tiền điện tử

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Size of 1 Lot/Units per 1 lot

Tick value

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Margin Requrement

Commision USD

Cryptos BTCUSD 20000 -100 -100 1 0.01 0.01 1 50% 0
Cryptos BTCEUR 20000 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 50% 0
Cryptos ETHUSD 2800 -100 -100 1 0.01 0.01 1 50% 0
Cryptos ETHEUR 2800 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 50% 0
Cryptos LTCUSD 1200 -100 -100 1 0.01 0.01 1 50% 0
Cryptos LTCEUR 1200 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 50% 0

Loại

Tiền điện tử

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Size of 1 Lot/Units per 1 lot

Tick value

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Margin Requrement

Commision USD

Cryptos BTCUSD 20000 -100 -100 1 0.01 0.01 1 50% 0
Cryptos BTCEUR 20000 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 50% 0
Cryptos ETHUSD 2800 -100 -100 1 0.01 0.01 1 50% 0
Cryptos ETHEUR 2800 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 50% 0
Cryptos LTCUSD 1200 -100 -100 1 0.01 0.01 1 50% 0
Cryptos LTCEUR 1200 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 50% 0

Loại

Tiền điện tử

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Size of 1 Lot/Units per 1 lot

Tick value

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Margin Requrement

Commision USD

Cryptos BTCUSD 20000 -100 -100 1 0.01 0.01 1 50% 0
Cryptos BTCEUR 20000 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 50% 0
Cryptos ETHUSD 2800 -100 -100 1 0.01 0.01 1 50% 0
Cryptos ETHEUR 2800 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 50% 0
Cryptos LTCUSD 1200 -100 -100 1 0.01 0.01 1 50% 0
Cryptos LTCEUR 1200 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 50% 0

Loại

Tiền điện tử

Chênh lệch Trung bình
(tính bằng Điểm)

Phí qua đêm cho Vị trí dài hạn (%)

Phí qua đêm cho Vị trí ngắn hạn (%)

Size of 1 Lot/Units per 1 lot

Tick value

Quy mô lot tối thiểu

Quy mô lot tối đa

Margin Requrement

Commision USD

Cryptos BTCUSD 20000 -100 -100 1 0.01 0.01 1 50% 0
Cryptos BTCEUR 20000 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 50% 0
Cryptos ETHUSD 2800 -100 -100 1 0.01 0.01 1 50% 0
Cryptos ETHEUR 2800 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 50% 0
Cryptos LTCUSD 1200 -100 -100 1 0.01 0.01 1 50% 0
Cryptos LTCEUR 1200 -100 -100 1 0.01 eur 0.01 1 50% 0

Loại

Tài sản

Mở cửa

Đóng cửa

Nghỉ Giao dịch

Group BTCUSD 00:00 Mon 24:00 Fri -
Group BTCEUR 00:00 Mon 24:00 Fri -
Group ETHUSD 00:00 Mon 24:00 Fri -
Group ETHEUR 00:00 Mon 24:00 Fri -
Group LTCUSD 00:00 Mon 24:00 Fri -
Group LTCEUR 00:00 Mon 24:00 Fri -
X

Call Me Back

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/ CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.